logo Nye metoder

ID2013_002, ID2013_007

Pertuzumab (Perjeta)

Førstelinjebehandling av brystkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2013
Sendt inn av
Myndighet; Statens legemiddelverk og Leverandør; Roche Norge AS
ID-nummer
ID2013_002, ID2013_007
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av brystkreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering for pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi til adjuvant behandling av tidlig HER-2 positiv brystkreft, samt oppdateringene av vurderingene til neoadjuvant og til førstelinjebehandling prioriteres for ferdigstillelse ved Statens legemiddelverk.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi til adjuvant behandling av tidlig HER-2 positiv brystkreft.  I tillegg gis oppdrag om oppdateringer av vurderingene av pertuzumab (Perjeta) til bruk ved neoadjuvant behandling og til førstelinjebehandling.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
18.10.2013
Ferdigstilt
25.04.2014

Beslutning

Beslutning tatt
17.06.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019)
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet,
kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

  1. Pertuzumab (Perjeta) innføres for neoadjuvant og adjuvant behandling, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft.
  2. Den nye avtalen er også en revisjon av eksisterende tilleggsavtale for metastatisk HER2-positiv brystkreft, som ble innført før prinsippet om flat rabatt, og anses som mer hensiktsmessig enn dagens avtale.
  3.  Hovedprinsippet om flat rabatt ligger fortsatt fast.
  4. Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  5. Avtalen skal følges opp med tilhørende rapportering til Beslutningsforum innen 15.juni 2020.
  6. Avtalen trer i kraft fra 15. juli 2019.

 

For de godkjente indikasjonene betyr det at følgende bruk er innført:

  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og docetaksel hos voksne med HER2-positiv metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for metastatisk sykdom. Denne behandlingen har vært tilgjengelig siden mars 2015.
  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi ved adjuvant behandling av voksne med HER2-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, avgrenset til høy risiko definert som lymfeknute-positiv.
  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi ved neoadjuvant behandling av voksne med HER2-positiv, lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 67-2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (16.03.2015)
Pertuzumab (Perjeta) kan innføres til behandling av brystkreft med spredning.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 14-2015.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.05.2014)
​1. Beslutningsforum for nye metoder tar ikke stilling til innføring av Pertuzumab (Perjeta) på nåværende tidspunkt.
a) Maksprisen for medikamentet er for høy og kostnadseffektiviteten er for lav.
b) Rabattstrukturen i nåværende tilbud er for kompleks.
2. Det må gjennomføres nye forhandlinger med leverandøren.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 5-2014.