logo Nye metoder

ID2020_064

Pertuzumab / trastuzumab (Phesgo)

Kombinasjonsbehandling i faste doser til behandling av tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Myndighet; Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_064
Om metoden
Legemiddel (til subkutan injeksjon) til behandling av brystkreft.

​Metodevarsel

Innspill fra firma (10.09.2020)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av administrasjonskostnader sett i forhold til norsk behandlingspraksis (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Pertuzumab/trastuzumab (Phesgo) i kombinasjonsbehandling i faste doser til behandling av tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 160-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.12.2020
Ferdigstilt
16.09.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 22.09.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
25.10.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​ 

  1. Phesgo (pertuzumab/trastuzumab) til kombinasjonsbehandling i faste doser innføres til behandling av tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.12.2021, da ny pris vil gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 135-2021.​