logo Nye metoder

ID2019_035

Polatuzumabvedotin (Polivy)

I kombinasjon med bendamustin og rituksimab til pasienter med behandlingsresistent eller tilbakevendende diffust storcellet B-celle lymfom som ikke er aktuelle for stamcelletransplantasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_035
Om metoden
Legemiddel (infusjon) i kombinasjon med bendamustin og rituksimab ved behandling av behandlingsresistent / tilbakevendende diffust storcellet B-celle lymfom.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for polatuzumab vedotin i kombinasjon med bendamustin og rituksimab ved behandling av refraktært/residiverende diffust storcellet B-celle lymfom som ikke er aktuelle for stamcelleterapi. Statens legemiddelverk kan legge metodevurderingen fra EUnetHTA til grunn for sin vurdering. 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 58-19.


*Beslutningen ble oppdatert og justert 21.12.2020 etter utstedt markedsføringstillatelse.

Opprinnelig beslutning: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for polatuzumab vedotin i kombinasjon med bendamustin og rituksimab ved behandling av refraktært/residiverende diffust storcellet B-celle lymfom. Statens legemiddelverk kan legge metodevurderingen fra EUnetHTA til grunn for sin vurdering. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.02.2020
Ferdigstilt
21.12.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 03.01.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
18.01.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.01.2021)

  1. Polatuzumabvedotin (Polivy) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin innføres til behandling av pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er aktuelle for stamcelleterapi.
  2. Legemidlet kan tas i bruk fra 1.februar 2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.01.2021 under sak 004-2021.