logo Nye metoder

ID2022_021

Polatuzumabvedotin (Polivy)

Kombinasjon med R-CHP til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
13.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_021
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type lymfekreft. R-CHP er en forkortelse for legemiddelkombinasjon med R =rituximab, H=hydroxydaunorubicin og P=Prednisolon.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for polatuzumabvedotin (Polivy) i kombinasjon med R-CHP til behandling av voksne med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her , se sak 028-22. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.02.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
17.06.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Status (25.03.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har levert en metodevurdering (se under).

Metodevurdering ID2022_021 (PDF) (publisert 25.03.2024) 

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.