logo Nye metoder

ID2017_042

Pomalidomid (Imnovid)

Kombinasjon med deksametason ved myelomatose for behandling av pasienter som har fått minst to tidligere behandlingsregimer, inkludert både lenalidomid og bortezomib.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_042
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av myelomatose.

Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023
Den forenklede vurderingen som foreligger gir ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Behandlingskostnadene er høye og Bestillerforum for nye metoder ser behov for en kostnad-nytte-analyse.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder ber om at det gjennomføres en hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnadnytte-
analyse ved Statens legemiddelverk for pomalidomid i kombinasjon med deksametason ved myelomatose for behandling av pasienter som har fått minst to tidligere behandlingsregimer, inkludert både lenalidomid og bortezomib.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 157-23. 

.............................................................................................................................

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med deksametason ved myelomatose og behandling av pasienter som har fått minst to tidligere behandlingsregimer, inkludert både lenalidomid og bortezomib.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk leverte et notat ​(publisert 03.01.2023) med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum. Den forenklede vurderingen i notatet gav ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Bestillerforum for nye metoder bad den 23.10.2023 om at en hurtig metodevurdering gjennomføres. Se beslutning over.