logo Nye metoder

ID2020_089

Ponesimod (Ponvory)

Behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_089
Om metoden
Legemiddel (tabletter) til behandling av multippel sklerose (MS).

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)

Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for ponesimod (Vivmori) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 029-21.


 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020) 

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ponesimod til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 185-20


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
12.04.2021
Ferdigstilt
29.04.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 12.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

    1. Ponesimod (Ponvory) innføres til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Ponvory kan tas i bruk fra oppstart av nytt anbud gjeldende fra 01.09.2021, under forutsetning av at markedsføringstillatelse i Norge og godkjente maksimalpriser foreligger på dette tidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 066-2021.