logo Nye metoder

ID2020_108

Pralsetinib (Gavreto)

Behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_108
Om metoden
Legemiddel (kapsel) som er en tyrosin kinasehemmer, et stoff som kontrollerer RET-kinase-enzymet og forhindrer vekst av kreftceller.

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020
Oppdatert 06.05.2022*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pralsetinib (Gavreto) til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (14.12.2020) finner du her, se sak 225-20.

*Tidligere beslutning:En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pralsetinib (Gavreto) til behandling av RET-positiv, ikke-småcellet lungekreft etter kjemoterapi.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
10.01.2022
Ferdigstilt
08.11.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.


Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 11.11.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2020_108 (PDF) (publisert 03.10.2022)

Prisnotat (datert 08.11.2022)

Prisnotat (datert 25.04.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Status (per 10.05.2024)​

Pralsetinib (Gavreto) vil bli avregistrert i Norge. Ingen nye pasienter skal starte opp behandling.

Se informasjon på hjemmesiden til Roche: Pralsetinib (Gavreto) vil bli avregistrert i Norge

Se informasjon på hjemmesiden til Nasjonalt senter for legemiddelmangel


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Pralsetinib (Gavreto) innføres til behandling av voksne pasienter med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.07.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 061-2023.     

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

  1. Pralsetinib (Gavreto) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer. 
  2. Med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å vurdere relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer, og prisen er høy.

​ 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 163-20221.​