logo Nye metoder

ID2021_146

Ranibizumab - Indikasjon III

Via implantat til behandling av voksne med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD")
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_146
Om metoden
Behandling av voksne med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD")

Bestillerforum for nye metoder 25.09.2023
Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.
 
Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 144-23.

...................................................................................................................................

​Metodevarsel

Innspill fra leverandør (24.11.2021)

Besluttning i Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021):
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ranibizumab via implantat til behandling av voksne med neovaskulær aldersrelatert
makuladegenerasjon ("våt AMD"). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her, se sak 237-21.

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (23.10.2023)

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_146 Ranibizumab via implantat til behandling av voksne med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD") er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 144-2023.