logo Nye metoder

ID2019_117, ID2021_126

Ravulizumab (Ultomiris) - Indikasjon II

Behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_117, ID2021_126
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av atypisk HUS som er assosiert med trombotisk mikroangiopati (TMA). TMA er dannelse av blodpropper i små blodårer i hele kroppen, noe som kan føre til organkomplikasjoner i hele kroppen.

 Innspillsskjema fra kliniker (pdf) (publisert 08.12.2023) Dette innspillet er kommet etter beslutning i interregionalt fagdirektøremøte (se under beslutning).

Forslag (ID2021_126 - revurdering av ID2019_117)

Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)​
Leverandør informerte ved forrige bestilling (ID2019_117) at de ikke kommer til å sende inn dokumentasjon til en kostnad-nytte vurdering. En forenklet vurdering med D-løp vil ikke være tilstrekkelig for å belyse hvilken prisreduksjon for ravulizumab som er nødvendig for at prioriteringskriteriene kan bli oppfylt. Ekulizumab er ikke metodevurdert og kostnaden er høy, og er derfor ikke et relevant sammenligningsalternativ. 

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en ny metodevurdering. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 228-21

................................................................................................................................

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
Firma som har markedsføringstillatelse har varslet at de ikke kommer til å sende inn dokumentasjon til oppdragene ID2019_012 og ID2019_117. Med dagens pris er det også lite sannsynlig at prioriteringskriteriene er oppfylt. ID2019_012 og ID2019_117 oversendes til de regionale helseforetakene som forbereder sakene til beslutning.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 096-21.

Innspill fra Barnelegeforeningen

Metodevarsel (ID2019_117)

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ravulizumab (Ultomiris) til behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 206-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning

Beslutning tatt
10.05.2021
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (10.05.2021)
Ravulizumab (Ultomiris) innføres ikke til behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom.

Det er ikke mottatt dokumentasjon fra firma og prisen er høy.

Referat fra interregionalt fagdirektørmøte (10.05.2021) finner du her