logo Nye metoder

ID2022_035

Ravulizumab (Ultomiris) - Indikasjon III

Behandling av voksne med generalisert myasthenia gravis.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.02.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_035
Om metoden
Legemiddel (konsentrat til infusjonsvæske) til behandling av voksne med generalisert myasthenia gravis (MG) som er en sjelden autoimmun sykdom.

Metodevarsel​​​

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)
Ekulizumab er ikke metodevurdert og kostnaden er høy, og er derfor ikke et relevant sammenligningsalternativ.

Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ravulizumab (Ultomiris) til behandling av voksne med generalisert myasthenia gravis. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 055-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.03.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.