logo Nye metoder

ID2022_143

Ravulizumab (Ultomiris) - Indikasjon IV

Behandling av voksne pasienter med neuromyelitis optica spektrumforstyrrelse (NMOSD) som er positive for antistoffer mot akvaporin-4.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
03.11.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_143
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av voksne med neuromyelitis optica spektrumforstyrrelse (NMOSD). NMOSD er en sjelden autoimmun inflammatorisk demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet.

​Metodevarsel ​( mottatt 03.11.2022)

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022):
Ekulizumab (Soliris), ID2019_043 er ikke innført og er derfor ikke et relevant sammenligningsalternativ.​


Beslutning
En hurtig metodevurdering (løp C) med vurdering av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ravulizumab (Ultomiris) til behandling av voksne pasienter med neuromyelitis optica spektrumforstyrrelse (NMOSD) som er positive for antistoffer mot akvaporin-4. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 209-22 .

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Generell informasjon:
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.