logo Nye metoder

ID2016_055

Reslizumab (Cinqaero)

Behandling av alvorlig eosinofil astma
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_055
Om metoden
Behandling (infusjon) av alvorlig eosinofil astma ved å hemme binding av fritt interleukin (IL)-5 til IL-5 reseptoren

 ​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.10.2017)
1. Bestillerforum RHF ber om at følgende allerede gitte oppdrag om metodevurdering til Statens legemiddelverk blir prioritert:

(i) Reslizumab (Cinqaero) til behandling av alvorlig eosinofil astma gitt 22.08.2016.

(ii) Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne gitt 22.05.2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (23.10.2017) finner du her, se sak 166-17

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)

1. Reslizumab (Cinqaero) kan nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til det gjennomføres et anbud. Følgende kriterier skal da nyttes, disse er i samsvar med råd fra kliniske eksperter: 
- Minst én måling der antall eosinofile celler i blod er ≥400 celler per mikroliter.
- Minimum to astmaforverrelser innenfor foregående år som krevde bruk av orale kortikosteroider i tre dager eller mer. Alternativt kun en forverrelse, men denne må da være med innleggelse i sykehus.
- Adekvat vedlikeholds-/grunnbehandling i forhold til de norske behandlingsretningslinjene. Pasientene skal behandles etter GINA klassene 4 eller 5 og da fremdeles ikke være kontrollerbar.
-God etterlevelse og inhalasjonsteknikk i grunnbehandling som en forutsetning. I tillegg må det gis følgende føringer for oppfølging:

o Pasientene må være vurdert av spesialist i lungesykdommer.

o Evaluering av effekt og eventuelt fortsettelse eller avbrudd i behandlingen skal foretas halvårlig.

2. Reslizumab (Cinqaero) skal benyttes fremfor tilsvarende behandling (f.eks. med andre IL-5 hemmere), inntil det foreligger vurdering og beslutning for de andre alternativene. Beslutningsforum for nye metoder bør gjøre en ny vurdering for reslizumab (Cinqaero) og tilsvarende legemidler når anbud er gjennomført.

3.  Etter at det er ferdigstilt hurtig metodevurdering og en anbudsrunde er gjennomført, må det fortsatt være krav om at metoden skal være kostnadseffektiv for den gruppen pasienter metoden kan innføres for.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 11-2018.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.03.2017
Ferdigstilt
08.12.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 18.12.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Vedlegg med kommentarer fra legemiddelfirma

Notat vedrørende ny pris

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder
Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)
  1. Preparatene Nucala, Cinqaero og Fasenra kan innføres til behandling av
    pasienter med alvorlig eosinofil astma.
  2. Dette forutsetter at prisen for de respektive medikamenter er lik eller lavere enn prisen som ble gitt i anbud «LIS 1916 alvorlig eosinofil astma».
  3. Medikamentene skal forskrives av spesialist i lungesykdommer.
  4. Grunnbehandling og vedlikeholdsbehandling skal følge de norske
    behandlingsretningslinjene. Evaluering av effekt av behandlingen og vurdering av om behandlingen skal fortsette eller avbrytes skal foretas halvårlig.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 6-2019.

 

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)

1. Reslizumab (Cinqaero) kan nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til det gjennomføres et anbud. Følgende kriterier skal da nyttes, disse er i samsvar med råd fra kliniske eksperter: 
- Minst én måling der antall eosinofile celler i blod er ≥400 celler per mikroliter.
- Minimum to astmaforverrelser innenfor foregående år som krevde bruk av orale kortikosteroider i tre dager eller mer. Alternativt kun en forverrelse, men denne må da være med innleggelse i sykehus.
- Adekvat vedlikeholds-/grunnbehandling i forhold til de norske behandlingsretningslinjene. Pasientene skal behandles etter GINA klassene 4 eller 5 og da fremdeles ikke være kontrollerbar.
-God etterlevelse og inhalasjonsteknikk i grunnbehandling som en forutsetning. I tillegg må det gis følgende føringer for oppfølging:

o Pasientene må være vurdert av spesialist i lungesykdommer.

o Evaluering av effekt og eventuelt fortsettelse eller avbrudd i behandlingen skal foretas halvårlig.

2. Reslizumab (Cinqaero) skal benyttes fremfor tilsvarende behandling (f.eks. med andre IL-5 hemmere), inntil det foreligger vurdering og beslutning for de andre alternativene. Beslutningsforum for nye metoder bør gjøre en ny vurdering for reslizumab (Cinqaero) og tilsvarende legemidler når anbud er gjennomført.

3.  Etter at det er ferdigstilt hurtig metodevurdering og en anbudsrunde er gjennomført, må det fortsatt være krav om at metoden skal være kostnadseffektiv for den gruppen pasienter metoden kan innføres for.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 11-2018.