logo Nye metoder

ID2023_031

Rezafungin

Behandling av invasiv candidiasis.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
09.02.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_031
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type soppinfeksjon.

Metodevarsel​ (publisert 15.02.2023)​

Innspill (publisert 08.03.2023)

Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rezafungin til behandling av invasiv candidiasis. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 053 -23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2023
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.