logo Nye metoder

ID2019_005

Ribosiklib (Kisqali) -Indikasjon II

Førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.12.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_005
Om metoden
Legemiddel (tablett) til førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.01.2019):
En forenklet metodevurdering (effekt, kostnader og budsjettkonsekvenser) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ribosiklib (Kisqali) i kombinasjon med aromatasehemmer eller fulvestrant til førstelinjebehandling av HR-positiv,
HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

Protokoll fra Bestilleforum RHF (28.01.2019) finner du her. Se sak 8-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.01.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
03.05.2019
Ferdigstilt
30.09.2019

Metodevurdering

Prisnotat

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.10.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

1. Ribosiklib (Kisqali) i kombinasjon med aromatasehemmer eller fulvestrant kan innføres til første- og andrelinjebehandling av voksne pasienter med HR-positiv, HER2-negativ lokalavansert, metastatisk brystkreft. Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet, og forutsettes å inngå i kommende anbud. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 104-2019.