logo Nye metoder

ID2017_024, ID2017_024B

Ribosiklib (Kisqali)

Til behandling av metastatisk eller lokalavansert brystkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
28.02.2017
Sendt inn av
Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2017_024, ID2017_024B
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av brystkreft i kombinasjon med aromatasehemmer . Annen staving; ribociclib

​Forslag

 

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 59-17.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.04.2017
Ferdigstilt
11.12.2017

​Rapporten (med hovedfokus på behandling av metastatisk brystkreft) er klarert av Bestillerforum RHF den 18.12.2017 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering (11.12.2017)

 

Noatat (med hovedfokus på behandling av lokalavansert brystkreft) er klarert av Bestillerforum RHF den 22.03.2018 og sendt til beslutning.
Notat (01.03.2018)

Beslutning

Beslutning tatt
02.02.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.04.2018)

1. Ribociklib (Kisqali®) kan innføres til behandling av kvinner med lokalavansert brystkreft.
2. Anbefalingen forutsetter at prisen på ribociclib (Kisqali®) er lik eller lavere enn dagens anbudspris.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.04.2018 finner du her, se sak 47-2018.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)
1. Ribociclib (Kisqali) kan innføres til førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft.
2. Det forutsettes at prisen på ribociclib (Kisqali) er lik eller lavere enn dagens anbudspris.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 7-2018.