logo Nye metoder

ID2022_095

Riluzol (Rilutek, Riluzol)

Behandling av amyotrofisk lateralsklerose (ALS) (se fulle indikasjonstekster under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_095
Om metoden
Legemiddel til behandling av sjelden sykdom. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en sykdom som ødelegger nerver i ryggmark og hjerne. Riluzol antas å hemme prosesser hvor glutamat er involvert.

I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

 

Prisnotat (publisert 20. juni 2022)


 
Fullstendige indikasjonstekster for riluzol (Rilutek, Riluzol):

Rilutek: Forlenger livet eller tiden til assistert ventilasjon hos
pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Studier har vist
forlenget overlevelse (definert som pasienter i live, ikke intubert for
assistert ventilasjon og uten trakeostomi) hos pasienter med ALS.
Det er ingen holdepunkter for effekt på motoriske funksjoner,
lungefunksjon, fascikulasjoner, muskelstyrke og motoriske
symptomer. Har ikke vist effekt ved langt fremskredet ALS. Effekt og
sikkerhet er kun studert ved ALS. Skal derfor ikke brukes ved andre
typer motornevronsykdommer.


Riluzol: Indisert for å forlenge livet eller tiden til assistert
ventilasjon hos pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS).
Studier har vist at riluzol forlenger overlevelsen hos pasienter med
ALS. Overlevelse er definert som pasienter som er i live, ikke
intubert for assistert ventilasjon og uten trakeostomi. Det er ingen
holdepunkter for at riluzol har effekt på motoriske funksjoner,
lungefunksjon, fascikulasjoner, muskelstyrke eller motoriske
symptomer. Riluzol har ikke vist effekt ved langt fremskredet ALS.
Effekt og sikkerhet av riluzol er kun studert hos pasienter med ALS.
Riluzol skal derfor ikke brukes av pasienter med andre typer
motornevronsykdommer.

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​ 

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Riluzol (Rilutek, Riluzol) innføres til bruk ved ALS (amytrofisk lateral sklerose).

    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​