logo Nye metoder

ID2021_055

Ripretinib (Qinlock)

Behandling av voksne med avansert gastrointestinal stromal tumor (GIST) som har fått tidligere behandling med tre eller flere kinasehemmere, inkludert imatinib.
Beslutning foreligger

Kort om siste status

Leverandøren leverte tidligere ikke dokumentasjonen som var nødvendig for å gjennomføre en metodevurdering, og interregionalt fagdirektørmøte har besluttet  at metoden ikke innføres. Beslutningen fra interregionalt fagdirektørmøte er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger. Leverandøren har nå sendt inn en anmodning, og planlagt behandling i Bestillerforum er 28.08.2024.
Innspillsfrist 06.08.2024.

Forslag

Sendt inn
17.03.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_055

Anmodning ID2021_055 (PDF) (publisert 07.05.2024)

​Status (13.05.2024)

Leverandøren leverte tidligere ikke dokumentasjonen som var nødvendig for å gjennomføre en metodevurdering. Interregionalt fagdirektørmøte besluttet 28.08.2023 at metoden ikke innføres (se lengre ned). Denne beslutningen er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger. Leverandøren har  sendt inn en anmodning som Nye metoder nå har gjennomgått og Sykehusinnkjøp HF har gitt en tilbakemelding om at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet. 
 
Det at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering, innebærer at den nå skal følge vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal utarbeide en egnethetsvurdering av metoden og at det innhentes faglige innspill. Basert på dette vil Bestillerforum ta stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 26.08.2024. 

***

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ripretinib til behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 090-21.

 

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)
 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_055 Ripretinib til behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.