logo Nye metoder

ID2021_095

Risankizumab (Skyrizi) - Indikasjon II

Alene eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_095
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) til behandling av psoriasisartritt

​​​​Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021) *
Oppdatert 08.07.2022
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for risankizumab (Skyrizi) alene eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF,LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021) finner du her , se sak 180-21.

Tidligere beslutning:  En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for risankizumab (Skyrizi) til behandling av voksne med aktiv psoriasisartritt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF,LIS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021):
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF, LIS ønsker å diskutere mulige forenklinger av metodevurderingen ytterligere før de kommer tilbake med en bestillingsanbefaling til Bestillerforum for nye metoder.

Beslutning
Saken utsettes.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 153-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp B) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
20.09.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum den 20.06.2022 (se under).

​Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat
(publisert 11.08.2022).

​​​​Prisnotat (datert 19.09.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Risankizumab (Skyrizi) innføres alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). 
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.        


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 139-2022. ​​