logo Nye metoder

ID2022_050

Risankizumab (Skyrizi) - Indikasjon III

Behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har respondert utilstrekkelig på, har mistet respons på, eller er intolerante overfor konvensjonell behandling eller en biologisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_050
Om metoden
Legemiddel (til intravenøs infusjon eller subkutan injeksjon via injektor) til behandling av mage- og tarmsykdommen Crohns sykdom

Metodevarsel (oppdatert 04.04.2022)

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for risankizumab (Skyrizi) til behandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Statens legemiddelverk orienterer Bestillerforum for nye metoder når hensiktsmessig løp er avklart.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her , se sak 077-22.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2022
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
04.09.2023

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk (SLV) har levert et notat/metodevurdering (se under) med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum.

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.09.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat (publisert 28.03.2023)

Prisnotat (datert 31.08.2023)

 


 

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2023)

    1. Risankizumab (Skyrizi) innføres til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har respondert utilstrekkelig på, har mistet respons på, eller er intolerante overfor konvensjonell behandling eller en biologisk behandling.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Legemidlet forutsettes å inngå i anbud, og kan tas i bruk fra 01.11.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 112-2023.