logo Nye metoder

ID2018_130

Risankizumab (Skyrizi)

Til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.11.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_130

​Legemiddel (subkutan injeksjon) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019):
En forenklet metodevurdering med oppsummering av klinisk effekt og sikkerhet, legemiddelkostnader og budsjettvirkning gjennomføres ved Statens legemiddelverk av Risankizumab til behandling av moderat til alvorlig
plakkpsoriasis.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finner du her,  se sak 112-19

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for risankizumab til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) finner du her, se sak 208-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.04.2019
Ferdigstilt
30.08.2019

Hurtig metodevurdering

Prisnotat (30.08.2019)

 

​​Rapporten (med tilhørende prisnotat) er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 12.09.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
23.09.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Risankizumab (Skyrizi) kan innføres til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet forutsettes å inngå i anbud, og kan først tas i bruk fra 1.2.2020

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 96-2019.