logo

ID2023_089

Risdiplam (Evrysdi) - Indikasjon III

Behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos barn før fylte 2 måneder med en klinisk diagnose av type 1, 2 eller 3 SMA eller med 1-4 kopier av SMN2.
Til metodevurdering
18.09.2023

Forslag

Sendt inn
18.09.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_089
Om metoden
Legemiddel (mikstur) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) som er en arvelig, nevrologisk sykdom med svakhet av tverrstripet muskulatur som viktigste kjennetegn.

Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (publisert 19.09.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder 20.11.2023
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for risdiplam (Evrysdi) til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos barn før fylte 2 måneder med en klinisk diagnose av type 1, 2 eller 3 SMA eller med 1-4 kopier av SMN2.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 166-23.