logo Nye metoder

ID2018_045, ID2019_052

Rituksimab (MabThera). Indikasjon II

Til behandling av av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose, GPA) og mikroskopisk polyangitt (MPA) hos voksne og hos barn (2-18 år)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_045, ID2019_052
Om metoden
Legemiddel til behandling av av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose, GPA) og mikroskopisk polyangitt (MPA)

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
Firma har ikke levert inn dokumentasjon til metodevurderingen. Saken oversendes det interregionale fagdirektørmøtet for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 107-20.

Beslutning i Bestillerforum (RHF 27.04.2020):

Oppdrag om en forenklet metodevurdering for indikasjonen hos barn (2-18 år) (ID2019_052) inkluderes i metodevurderingen som allerede er bestilt for indikasjonen hos voksne (ID2018_045).


En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rituksimab (MabThera) til behandling av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose) og mikroskopisk polyangitt (MPA) både hos voksne og hos barn (2-18 år). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 055-20.

 

Opprinnelig behandling av ID2019_052 (barn 2-18 år): 

​Metodevarsel (opprinnelig varsel til ID2019_052, oppdatert 14.05.2018)

Innspill (Norsk Revmatologisk Forening)

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 82-19.

 

​Metodevarsel (opprinnelig varsel til ID2018_045, oppdatert 09.07.18)

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rituksimab (MabThera) til behandling av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose, GPA) og mikrosopisk polyangitt (MPA).

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 82-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk

 

Beslutning

Beslutning tatt
31.08.2020
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (31.08.2020)

Metodevurdering av rituksimab til behandling av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose, GPA) og mikroskopisk polyangitt (MPA) hos voksne og hos barn (2-18 år) avbestilles og rituksimab kan brukes i henhold til godkjent indikasjon.

Referat fra interregionalt fagdirektørmøte (31.08.2020) finne du her