logo Nye metoder

ID2022_029

Robotassistert kirurgi - indikasjon II

Til bruk ved laparoskopisk operasjon for lyskebrokk
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.01.2022
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2022_029
Om metoden
Bruk av robot til å assistere kirurgen ved laparoskopisk lyskebrokk-kirurgi. Laparoskopi er en kikkhullsmetode.

​​Notat om robotassistert kirurgi (publisert 09.11.2022)


​Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022)

Det er behov for en strategisk tilnærming for innføring og bruk av roboter i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder utkvitterer notatet om robotassistert kirurgi: "Kartlegging av kunnskapsgrunnlag for videre strategiarbeid". 

Fullstendige metodevurderinger gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for bruk av robotassistert kirurgi ved prostatektomi (ID2022_131), hysterektomi (ID2022_132) og proktektomi (ID2022_133). Sykehusinnkjøp HF bistår i arbeidet. Folkehelseinstituttet rapporterer status for arbeidet med metodevurderingene til Bestillerforum om et halvt år.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her  , se sak 168-22.


Se også ID2020_015 (Robotassistert kirurgi som erstatning for prosedyrer med åpen eller laparoskopisk kirurgi (flere mulige pasientgrupper))

​Forslag

Innspill 1 (07.03.2022)

Innspill 2 (07.03.2022)

Innspill 3 (07.03.2022)

Innspill 4 (07.03.2022)

Innspill 5 (08.03.2022)

 

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)

Bruk av operasjonsroboter på et voksende antall ulike fagområder representerer overordnede problemstillinger, herunder for eksempel organisering av virksomheter på tvers av helseforetak og på tvers av kirurgiske spesialiteter for å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig. Innkjøp og tilhørende driftsavtaler for denne typen roboter representerer store investeringer.

Forslaget belyser viktige prinsipielle spørsmål. En enkelt metodevurdering begrenset til et fagområde eller en indikasjon, som for eksempel lyskebrokk, vil ikke gi svar på de overordnede problemstillingene.

Sykehusinnkjøp HF opplyser at de er kjent med at det er pågående initiativ med tanke på å anskaffe roboter ved flere helseforetak.

Tidligere er det initiert et arbeid hvor Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF på generelt grunnlag skal se på metoder som det er viktige å gjøre vurderinger på med tanke på anbud.

Det er behov for ytterligere forarbeid før Bestillerforum kan ta stilling til om det eventuelt skal gis oppdrag på området og hvilken innretning oppdrag skal ha.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering av robotassistert lyskebrokkirurgi. Bestillerforum ber Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF samarbeide om å utarbeide et notat som skisserer forslag til tilnærminger. Notatet legges frem på et kommende møte i Bestillerforum.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 051-22.