logo Nye metoder

ID2022_058

Robotassistert kirurgi - Indikasjon III

Til bruk ved intrakorporal kolonanastomose med transrektal kolonreseksjon.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.02.2022
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2022_058
Om metoden
Bruk av robot til å assistere kirurgen ved intrakorporal kolonanastomose med transrektal kolonreseksjon.

​Forslag

Innspill (Spesialisthelsetjenensten)

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2033)

Bestillerforum for nye metoder vurderer at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å gi oppdrag om en metodevurdering av metoden. Det henvises for øvrig til sak 051-22 (ID2022_029) hvor Bestillerforum for nye metoder ikke ga oppdrag om en nasjonal metodevurdering av robotassistert lyskebrokkirurgi men ba Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF samarbeide om å utarbeide et notat som skisserer forslag til tilnærminger.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering for robotassistert intrakorporal kolonanastomose med transrektal kolonreseksjon.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 092-22