logo Nye metoder

ID2020_107

Roksadustat (Evrenzo)

Behandling av voksne pasienter med symptomatisk anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom (CKD)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_107
Om metoden
Legemiddel (tablett) som hindrer nedbrytingen og øker aktiviteten av hypoksi-induserende faktor (HIF). Økt HIF-aktivitet fører til erytropoetinproduksjon som videre stimulerer produksjonen av røde blodceller og kan også føre til bedre jernopptak.

​​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

Oppdatert 11.05.2022*

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for roksadustat (Evrenzo) til behandling av voksne med symptomatisk anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom (CKD). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (14.12.2020) finner du her, se sak 224-20.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for roxadustat til behandling av anemi hos voksne med kronisk nyresvikt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
04.10.2021
Ferdigstilt
02.09.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Status
Metodevurdering og tilhørende prisnotat er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og den 13.09.2022 er dokumentene sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til ​Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering (publisert 10.08.2022).

Prisnotat (datert 01.09.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Roksadustat (Evrenzo) innføres til behandling av voksne pasienter med symptomatisk anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom (CKD).
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.12.2022.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 135-2022. ​​