logo Nye metoder

ID2018_080

Rucaparib (Rubraca) indikasjon II

Til vedlikeholdsbehandling av platinum-sensitiv eggstokkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.08.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_080
Om metoden
Legemiddel (peroralt) til vedlikeholdsbehandling av platinum-sensitiv eggstokkreft.

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rucaparib (Rubraca) til vedlikeholdsbehandling av platinum-sensitiv eggstokkreft. 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09. 2018) finner du her, se sak 141-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

​​

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)
 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2018_080 Rucaparib (Rubraca) til vedlikeholdsbehandling av platinumsensitiv eggstokkreft er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.