logo Nye metoder

ID2013_033

Ruxolitinib (Jakavi)

Behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.11.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universetssykehus HF
ID-nummer
ID2013_033
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer hos voksne med primær MF (også kjent som kronisk idiopatisk MF), post polycytemi vera MF eller post essensiell trombocytemi MF

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ruxolitinib (Jakavi) ved myelofibrose (MF) og behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller pasienter med symptomer med primær myelofibrose, post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytemi myelofibrose.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.


Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2013)

​Legemiddelet faller inn under blåreseptordningen. ​Bestillerforum RHF anmoder om at det utføres en hurtig metodevurdering.*

*Firma har ikke levert inn dokumentasjon/søkt om forhåndsgodkjent refusjon.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.03.2019
Ferdigstilt
04.06.2020

​Metodevurdering med tilhørende prisnotat er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 08.06.20 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Oppdatert prisnotat (26082020)

Notatet er 26.08.2020 sendt de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Beslutning

Beslutning tatt
21.09.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.09.2020)

  1. Ruksolitinib (Jakavi) kan innføres til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. oktober 2020, da ny pris kan gjelde fra denne dato.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.09.2020 under sak 087-2020.

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.06.2020)
1. Ruksolitinib (Jakavi) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose innføres ikke nå.
2. Det er betydelig usikkerhet knyttet til størrelsen på den dokumenterte effekten og prisen er for høy.
3. Behandlingen kan videreføres hos pasienter som allerede benytter legemiddelet. Det skal ikke startes behandling til nye pasienter.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.06.2020 under sak 066-2020.