logo Nye metoder

ID2021_078

Sacituzumab govitecan (Trodelvy)

Monoterapi indisert til behandling av voksne med inoperabel eller metastatisk trippelnegativ brystkreft (mTNBC) som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.05.2021
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_078
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av brystkreft. Også stavet sacituzumab govitecan

 

Status 28.06.2023

Firma anmodet 24.05.2023 om en revurdering av metoden etter tidligere beslutning i Beslutningsforum for nye metoder om at metoden ikke ble innført. Beslutningsforum for nye metoder har den 19.06.2023 besluttet at metoden innføres (se lengre ned på siden). På bakgrunn av beslutningen om innføring, vil anmodningen om revurdering ikke bli behandlet videre i Nye metoder.


Anmodning om revurdering (publisert 24.05.2023)

---------------------------------------------------------------- 

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
Oppdatert 17.08.2022*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sacituzumab govitecan som monoterapi til behandling av voksne ​med inoperabel eller metastatisk trippelnegativ brystkreft (mTNBC) som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her , se sak 130-21.

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sacituzumab govitecan til behandling av pasienter med metastatisk trippelnegativ brystkreft som har mottatt minst to tidligere behandlinger for metastatisk sykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.06.2021
Type
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.12.2021
Ferdigstilt
02.02.2023

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.02.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering​ (publisert 19.12.2022)

Prisnotat (datert 01.02.2023)  

Prisnotat (datert 29.03.2023)

Prisnotat (datert 06.06.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
19.06.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023)

  1. Sacituzumab govitecan (Trodelvy) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.07.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 under sak 079-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2023)

  1. Sacituzumab govitecan (Trodelvy) innføres ikke som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom.
  2. Det er ikke dokumentert at sacituzumab govitecan (Trodelvy) medfører en klinisk nytte, som står i forhold til prisen på legemidlet som er for høy.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør og gi et konkret motbud.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2023 under sak 045-2023.    

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.03.2023)

  1. Sacituzumab govitecan (Trodelvy) innføres ikke som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom.
  2. Det er ikke dokumentert at sacituzumab govitecan (Trodelvy) medfører en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet, som er for høy.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 13.03.2023 under sak 024-2023.