logo

ID2023_026

Sacituzumabgovitekan (Trodelvy) - Indikasjon II

Behandling av inoperabel eller metastatisk HR+, HER2-negativ brystkreft hos voksne som tidligere har mottatt endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger for metastatisk sykdom
Til metodevurdering
20.03.2023

Forslag

Sendt inn
09.02.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_026
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av en type brystkreft. Også stavet sacituzumab govitecan

Metodevarsel​ (publisert 14.02.2023)​

 Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sacituzumabgovitekan (Trodelvy) til behandling av inoperabel eller metastatisk HR+, HER2-negativ brystkreft hos voksne som tidligere har mottatt endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger for metastatisk sykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her , se sak 049-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk har mottatt dokumentasjon fra legemiddelfirma (11.10.2023), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt.