logo Nye metoder

ID2023_026

Sacituzumabgovitekan (Trodelvy) - Indikasjon II

I monoterapi til behandling av voksne med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft som har fått endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger i avansert setting.
Beslutning foreligger

Kort om siste status

Leverandøren har anmodet om en revurdering av metoden. Anmodningen om en revurdering vil etter planen behandles i Bestillerforum 23.09.2024. Beslutningen som foreligger fra Beslutningsforum er gjeldende.

Forslag

Sendt inn
09.02.2023
Sendt inn av
Direktoratet for medisinske produkter
ID-nummer
ID2023_026
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av en type brystkreft. Også stavet sacituzumab govitecan

Leverandøren har anmodet om en revurdering av metoden. Beslutningsforum for nye metoder besluttet 27.05.2024 at metoden ikke innføres (se lengre ned). Denne beslutningen er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger. 

Anmodning om revurdering ID2023_026 (PDF) (publisert 17.06.2024)

Status 17.06.2024

Etter planen vil anmodningen om revurdering behandles i Bestillerforum for nye metoder 23.09.2024. Bestillerforum vil ta stilling til om det skal gis oppdrag om en ny metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et nytt prisnotat. I forkant av møtet i Bestillerforum vil Direktoratet for medisinske produkter utarbeide en egnethetsvurdering. 

 

Metodevarsel​ (publisert 14.02.2023)​

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)

Oppdatert 23.04.2024*
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for sacituzumabgovitekan (Trodelvy) som monoterapi til behandling av voksne med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft som har fått endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger i avansert setting. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

*Tidligere beslutning:
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sacituzumabgovitekan (Trodelvy) til behandling av inoperabel eller metastatisk HR+, HER2-negativ brystkreft hos voksne som tidligere har mottatt endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger for metastatisk sykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her , se sak 049-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
10.10.2023
Ferdigstilt
22.04.2024

Om oppdraget

Oppdraget (metodevurdering med tilhørende prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og dokumentene er 13.05.2024 sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2023_026_oppdatert (PDF) (publisert 29.04.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 29.04.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.05.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.05.2024)

  1. Sacituzumabgovitekan (Trodelvy) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft som har fått endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger i avansert setting.
  2. Det er ikke tilbudt en pris som er rimelig i forhold til dokumentert nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.05.2024 under sak 060-2024.