logo Nye metoder

ID2021_001

Sammensatt vevstransplantasjon

Til bruk når replantasjon ikke er mulig eller mislykkes
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2021_001
Om metoden
Metode som brukes når replantasjon mislykkes eller ikke er mulig. For eksempel ved avrevne ekstremiteter. Det kan være transplantasjon av organ, vev, celler, stamceller etc fra annet sted på kroppen eller fra et annet individ.

Forslagsskjema

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 073-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)
Bestillerforum RHF ber Sekretariatet for nye metoder utarbeide et notat hvor bruken av metoden kartlegges nærmere ved å innhente informasjon fra relevante kliniske miljø. Saken tas så opp igjen i Bestillerforum RHF.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 009-21.