logo Nye metoder

ID2017_002

Sarilumab (Kevzara)

Behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_002
Om metoden
Legemiddel til behandling av revmatoid artritt (leddgikt)

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.02.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sarilumab til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt.

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 22-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
23.10.2018
Ferdigstilt
27.03.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 04.04.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
27.05.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.05.2019)​:

Sarilumab (Kevzara®) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig aktiv
reumatoid artritt.

Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved sarilumab (Kevzara®) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer til bruk ved behandling av alvorlig aktiv reumatoid artritt.