logo Nye metoder

ID2020_013

Satralizumab (Enspryng)

Monoterapi eller i kombinasjon med immunsuppressiv terapi til behandling av nevromyelitt optica spektrumforstyrrelse (neuromyelitis optica spectrum disorder) hos voksne og ungdom fra 12-års alder som er seropositive for anti-aquaporin-4 IgG
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_013
Om metoden
Legemiddel til behandling av Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD), en betennelsestilstand i synsnerven og i hjerne- eller ryggmarg.

​​Metodevarsel (oppdatert 6.5.2020)

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020)
Oppdatert 04.03.2022*

En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for satralizumab (Enspryng) som monoterapi eller i kombinasjon med immunsuppressiv terapi til behandling av nevromyelitt optisk spektrumforstyrrelse (neuromyelitis optica spectrum disorder) (NMOSD) hos voksne pasienter og ungdommer fra 12-års alder som er seropositive for anti-aquaporin-4 IgG (AQP4-IgG). 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 061-20.

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for satralizumab som monoterapi eller i kombinasjon med immunsupprimerende terapi til behandling av voksne og ungdom ≥12 år med neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD).

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Hurtig metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
24.06.2021
Ferdigstilt
04.03.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.03.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering

Prisnotat

 

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.


 

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2022)

 

    1. Satralizumab (Enspryng) innføres ikke som monoterapi eller i kombinasjon med immunsuppressiv terapi til behandling av nevromyelitt optica spektrum-forstyrrelse (neuromyelits optica spectrum disorders) (NMOSD) hos voksne pasienter og ungdommer fra 12-års alder som er seropositive for anti-aquaporin-4 IgG (AQP4-IgG).
    2. Prisen på legemiddelet er for høy sett opp mot dokumentert effekt.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2022 under sak 050-2022.