logo Nye metoder

ID2019_085

Sekukinumab (Cosentyx) - Indikasjon III

Behandling av voksne med ikke-radiografisk aksial spondylartritt
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.06.2019
Sendt inn av
Leverandør, Novartis Norge
ID-nummer
ID2019_085
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av ikke-radiografisk aksial spondylartritt. Alternativ staving; Secukinumab

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.09.2019)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Saken tas opp på ny når metodevarsel fra Statens legemiddelverk foreligger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 145-19.