logo Nye metoder

ID2020_011

Sekukinumab (Cosentyx) - Indikasjon V

Behandling av plakkpsoriasis hos barn over 6 år
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_011
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av plakkpsoriasis. Alternativ staving; Secukinumab

​Metodevarsel (13.02.2020)

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF, LIS, utarbeide et prisnotat for sekukinumab (Cosentyx) til behandling av plakkpsoriasis hos barn over 6 år. Prisnotatet sendes til utkvittering hos Bestillerforum RHF i vanlig prosedyre.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 059-20.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
07.08.2020
Ferdigstilt
24.11.2020

Beslutning

Beslutning tatt
14.12.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Sekukinumab (Cosentyx) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra seks år som er aktuelle for systemisk behandling, i henhold til godkjent bruksområde i markedsføringstillatelsen.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen, og at kommende pakning(er) for barn som veier mindre enn 50 kg ikke skal koste mer enn eksisterende pakninger.

3. Legemiddelet er allerede innført til behandling av plakkpsoriasis hos voksne.

4. Legemiddelet skal inngå i anbud, og kan tas i bruk fra 1. februar 2021.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 121-2020.