logo Nye metoder

ID2021_116

Sekukinumab (Cosentyx) - Indikasjon VI

Alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv entesittrelatert artritt og aktiv juvenil psoriasisartritt hos pasienter fra 6 år med sykdom som har respondert utilstrekkelig på, eller som ikke tolererer, konvensjonell behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_116
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) til behandling av barneleddgikt hos barn over 2 år.

​​​​​​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)

Oppdatert 22.12.2022*

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sekukinumab (Cosentyx) til behandling av aktiv entesittrelatert artritt og aktiv juvenil psoriasisartritt hos pasienter fra 6 år med sykdom som har respondert utilstrekkelig på, eller som ikke tolererer, konvensjonell behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her​,  se sak 192-21.


*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sekukinumab (Cosentyx) til behandling av barneleddgikt hos barn over 2 år. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.10.2021
Type
Forenklet metodevurdering (Løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.


Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk har levert en metodevurdering / notat til oppdraget (se under) med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum. Oppdraget (metodevurdering/notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.01.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene)​ som forbereder saken til beslutning.

Notat (publisert 02.01.2023)

Prisnotat (datert 05.01.2023)Beslutning

Beslutning tatt
13.02.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.02​.2023)​

    1. Sekukinumab (Cosentyx), alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX), innføres til behandling av aktiv entesittrelatert artritt (ERA) og aktiv juvenil psoriasisartritt (JPsA)) hos pasienter fra 6 år med sykdom som har respondert utilstrekkelig på, eller som ikke tolererer, konvensjonell behandling.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Legemidlet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.  

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​​​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 013-2023.​