logo Nye metoder

ID2022_122

Sekukinumab (Cosentyx) - Indikasjon VII

Behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa hos voksne med utilstrekkelig respons på konvensjonell systemisk behandling
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.09.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_122
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) til behandling av svettekjertelbetennelse (hidradenitis suppurativa), en kronisk inflammatorisk hudsykdom

​​​Metodevarsel (19.09.2022)


Innspill fra firma​ (30.09.2022)


Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022)

Det er kun biotilsvarende adalimumab som hittil er innført til behandling av hidradenitis supprativa. Det er ikke etablert ved hvilket prisnivå prioriteringskriteriene er oppfylt for behandling av hidradenitis suppurativa hos pasienter med utilstrekkelig respons på biotilsvarende adalimumab. Prisen for sekukinumab er betydelig høyere enn for biotilsvarende adalimumab.

Beslutning

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sekukinumab (Cosentyx) til behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa hos voksne med utilstrekkelig respons på konvensjonell systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 175-22.​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.10.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.​