logo Nye metoder

ID2019_080

Selinexor (Nexpovio)

Kombinasjonsbeh. med deksametason for beh. av multippelt myelom hos voksne pasienter som har fått minst fire tidligere behandlinger, som har sykdom som er refraktær overfor minst to proteasomhemmere, to immunmodulerende midler og..(se hele i oppdraget)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
19.06.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_080
Om metoden
Benmargskreft (myelomatose) er en blodkreftform som skyldes ukontrollert vekst av antistoffproduserende B-celler i benmargen

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for selinexor (Nexpovio) i kombinasjon med deksametason for behandling av multippelt myelom hos voksne pasienter som har fått minst fire tidligere behandlinger, som har sykdom som er refraktær overfor minst to proteasomhemmere, to immunmodulerende midler og ett anti-CD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon ved den forrige behandlingen. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 094-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 125-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.04.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk