logo Nye metoder

ID2022_103

Selperkatinib (Retsevmo) - Indikasjon IV

Monoterapi til førstelinjebehandling av pasienter fra 12 år med avansert RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
16.06.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_103
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av skjoldbruskkjertelkreft.

​Metodevarsel (16.06.2022)

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022):
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for selperkatinib (Retsevmo) som monoterapi til førstelinjebehandling av pasienter fra 12 år med avansert RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 133-22

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.08.2022
Type
Forenklet metdevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert