logo Nye metoder

ID2021_062

Selumetinib (Koselugo)

Behandling av symptomatiske inoperable pleksiforme nevrofibromer (PN) hos pediatriske pasienter med nevrofibromatose type 1 (NF1) i alderen 3 år og eldre.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_062
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av en genetisk sykdom som skyldes en genfeil på kromosom 17

Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
Oppdatert 06.06.2023*

Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nyttevurdering (løp C), men effektdata er ikke tilstrekkelige for en slik analyse. En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for selumetinib til behandling av symptomatiske inoperable pleksiforme nevrofibromer (PN) hos pediatriske pasienter med nevrofibromatose type 1 (NF1) i alderen 3 år og eldre.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforu​m for nye metoder 31.05.2021 finner du her, se sak 10​5-21.​

*Tidligere beslutning: Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nytte vurdering (løp C), men effektdata er ikke tilstrekkelige for en slik analyse. En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for selumetinib til behandling av barn med nevrofibromatose type 1 og symptomatiske, inoperable pleksiforme nevrofibrom.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
06.09.2022

​​​Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 02.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (lenke) (publisert 11.09.2023)

Prisnotat (datert 18.10.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
20.11.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2023)

  1. Selumetinib (Koselugo) innføres ikke til behandling av symptomatiske, inoperable pleksiforme nevrofibromer (PN) hos pediatriske pasienter med nevrofibromatose type 1 (NF1) i alderen 3 år og eldre.
  2. Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men leverandøren har valgt en pris som er altfor høy i forhold til dokumentert klinisk nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2023 under sak 129-2023.