logo Nye metoder

ID2022_104

Sirolimus (Hyftor)

Behandling av facial angiofibrom forbundet med tuberøs sklerose-kompleks hos voksne og pediatriske pasienter i alderen 6 år og eldre.
Til metodevurdering

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat. Planlagt behandling i Bestillerforum 26.08.2024.

 

Forslag

Sendt inn
16.06.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_104

Metodevarsel​ (16.06.2022)


Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022)*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for sirolimus (Hyftor) til behandling av facial angiofibrom forbundet med tuberøs sklerose-kompleks hos voksne og pediatriske pasienter i alderen 6 år og eldre.Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Oppdatert 12.06.2024. Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sirolimus til behandling av angiofibromer assosiert med tuberøs sklerosekompleks. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 134-22

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.08.2022
Type
En hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​Generell informasjon


Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Status (14.06.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat. Planlagt behandling i Bestillerforum 26.08.2024.