logo Nye metoder

ID2022_104

Sirolimus

Behandling av angiofibromer assosiert med tuberøs sklerosekompleks. Gelformulering.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
16.06.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_104
Om metoden
Legemiddel (gel til bruk på huden) til behandling av Tuberøs sklerosekompleks.

Metodevarsel​ (16.06.2022)

Oppdatert 12.12.2022
Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sirolimus til behandling av angiofibromer assosiert med tuberøs sklerosekompleks. Prisnotat utarbeides av
Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 134-22

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.08.2022
Type
En hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.