logo Nye metoder

ID2021_056

Sitoiganap

behandling av gliom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_056
Om metoden
Et legemiddel (til injeksjon) som er en avansert immunterapi til behandling av gliom. Gliom er en type svulst i sentralnervesystemet som vokser fra gliaceller, støttecellene for selve nervevevet.

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022):
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da firma har trukket sin søknader om markedsføringstillatelse. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av saken.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 218-22.​

.................................................................................................................................

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sitoiganap til behandling av gliom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 091-21.


Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte


​Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.01.2023)​

  • Fagdirektørmøte tar til orientering at følgende oppdrag er avbestilt av Bestillerforum: ID2021_056 Sitoiganap til behandling av gliom.
  • Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder. 


Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 016-2023.​ ​