logo Nye metoder

ID2021_109

Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) i fast kombinasjon - Indikasjon II

Behandling av kronisk hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon hos pasienter mellom 12 og 18 år som veier minst 30 kg.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_109
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av hepatitt-C.

​​Metod​evarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)

Metoden gjelder en utvidelse av indikasjonen til å omfatte barn.
Beslutning
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir (Vosevi) til behandling av kronisk hepatitt C-virus (HCV) infeksjon til pasienter under 18 år som veier minst 30 kg.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 27.09.2021 finner du her​, se sak 177-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF - LIS
Ferdigstilt
15.08.2022

Status
Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 17.08.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat (datert 10.08.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) i fast kombinasjon innføres til behandling av kronisk hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon hos pasienter mellom 12 og 18 år som veier minst 30 kg.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 122-2022. ​