logo Nye metoder

ID2020_046

Solriamfetol (Sunosi)

Behandling av uttalt søvnighet ved narkolepsi
Til metodevurdering

Kort om siste status

Det foreligger en beslutning fra Interregionalt fagdirektørmøte (11.12.2023) om at  solriamfetol (Sunosi) mot uttalt søvnighet ved narkolepsi ikke skal benyttes til den aktuelle indikasjonen. Saken har vært i Bestillerforum den 18.03.2024 og det ble besluttet at det skal gjennomføres en helseøkonomisk analyse og utarbeides et prisnotat. 

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon til metodevurderingen fra leverandøren (08.04.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt. 

Forslag

Sendt inn
20.05.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_046
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av narkolepsi som er en sjelden nevrologisk søvnsykdom.

Informasjon om tidligere saksbehandling

Statens legemiddelverk har tidligere utarbeidet et metodevarsel for solriamfetol mot uttalt søvnighet ved narkolepsi og obstruktiv søvnapné. Det bestilt metodevudering av solriamfetol (Sunosi) mot uttalt søvnighet ved narkolepsi. Tidligere firma har ikke levert inn dokumentasjon til metodevurdering og oppdraget ble avbestilt november 2023. Firma som nå er innehaver av markedsføringstillatelsen har nå sendt inn to nye anmodninger om vurdering av solriamfetol. 

ID2020_046 Solriamfetol (Sunosi) mot uttalt søvnighet ved narkolepsi og ID2024_008 Solriamfetol (Sunosi) mot uttalt søvnighet på dagtid (EDS) hos voksne med obstruktiv søvnapné (OSA), hvor EDS ikke har blitt godt nok behandlet med primærbehandling av OSA, slik som pustemaske (continuous positive airway pressure, CPAP).

Anmodning (pdf) (publisert 21.12.2023)

Se i sammenheng med ID2024_008.

Bestilleforum for nye metoder (18.03.2024)

En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter, basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør, av solriamfetol (Sunosi) til behandling av uttalt søvnighet ved narkolepsi. Komparator skal være henholdsvis modafinil og  pitolisant.

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 040-24.

Metodevarsel

Innspillsskjema

Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 174-23. 

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for solriamfetol (Sunosi) mot uttalt søvnighet ved narkolepsi. 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 124-20 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
Helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) og tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status - helseøkonomisk analyse og utarbeides et prisnotat.

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon til metodevurderingen fra leverandøren (08.04.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt. 

Beslutning

Beslutning tatt
11.12.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (11.12.2023)

  1. Fagdirektørmøte tar til orientering at følgende oppdrag er avbestilt av Bestillerforum: ID2020_046: Solriamfetol (Sunosi) mot uttalt søvnighet ved narkolepsi.
  2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen
  3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder