logo Nye metoder

ID2020_028

Somapacitan (Sogroya)

Hormonsubstitusjonsbehandling ved veksthormonmangel hos voksne (AGHD), barn og ungdom.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
26.03.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_028
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) som behandling til voksne pasienter som produserer mindre veksthormon enn normalt.


Oppdatert metodevarsel​ (publisert 26.01.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)
​Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverkverk for somapacitan til hormonsubstitusjonsbehandling ved veksthormonmangel. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 012​-23.

.................................................................................................................................
​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverkverk for somapacitan til hormonsubstitusjonsbehandling ved veksthormonmangel hos voksne
(AGHD). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 092-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Forenklet metodevurdering løp D med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.​