logo Nye metoder

ID2021_117

Somatrogon

Behandling av veksthormonmangel hos barn.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelfirma
ID-nummer
ID2021_117
Om metoden
Legemiddel (injeksjonsvæske) til behandling av veksthormonmangel hos barn.


Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for somatrogon til behandling av veksthormonmangel hos barn. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her​,  se sak 193-21.

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)

 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_117 Somatrogon til behandling av veksthormonmangel hos barn er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.