logo Nye metoder

ID2019_057

Sorafenib (Nexavar)

Tillegg til kjemoterapi under behandling av FLT3-mutert akutt myelogen leukemi og som vedlikehold etter avsluttet kjemoterapi og/eller allogen stamcelletransplantasjon
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
26.02.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten ved OUS
ID-nummer
ID2019_057
Om metoden
Legemiddel (tablett) som tillegg til kjemoterapi under behandling av FLT3-mutert akutt myelogen leukemi og som vedlikehold etter avsluttet kjemoterapi og/eller allogen stamcelletransplantasjon

Forslagskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 96-19.