logo Nye metoder

ID2021_108

Sotorasib (Lumykras)

Monoterapi for behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS G12C-mutasjon og progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling.​
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
19.08.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_108
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av lungekreft

Forslag (publisert 09.01.2023) (ID2023_014)

Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)
Bestillerforum for nye metoder spesifiserte allerede i oppdraget for ID2021_108 at innsendt analyse bør baseres på data fra den pågående fase III-studien for sotorasib til den aktuelle indikasjonen.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en ny nasjonal metodevurdering, men opprettholder tidligere beslutning. Bestillerforum ber om at firma anmoder om en metodevurdering når fase III-dataene foreligger.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 041 -23.​ .........................................................................................................

Metodevarsel​ (ID2021_108)

Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)
Innspill fra fagmiljø tilsier at det ikke er påkrevet med et nytt testregime.

Innsendt analyse bør baseres på data fra den pågående fase III-studien for sotorasib til den aktuelle indikasjonen.

Beslutning
*​Oppdatert i henhold til indikasjonsordlyd 04.01.2023.

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for​ sotorasib (Lumykras)​ som monoterapi for behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS G12C-mutasjon og progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021) finner du her​,  se sak 176-21

* Tidligere ordlyd: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sotorasib til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med KRAS G12C-mutasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
02.03.2022

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk har levert en metodevurdering/ notat til oppdraget (se under) med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum.

Notat (publisert 16.12.2022)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.  

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.​​​​