logo Nye metoder

ID2022_098

Stiripentol (Diacomit)

Tilleggsbehandling ved refraktære generaliserte tonisk-kloniske anfall hos pasienter med alvorlig myoklonisk epilepsi i tidlig barndom (SMEI, Dravets syndrom) (se full indikasjonstekst under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_098
Om metoden
Legemiddel til sjelden sykdom. Dravets syndrom/SMEI er en genetisk sykdom som gir epilepsi og forsinket utvikling. Stiripentol bidrar til å hemme anfall og forsterker effekten av andre antikonvulsiva.

​​I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

 

Fullstendig indikasjonstekst for stiripentol (Diacomit):

Indisert for bruk i kombinasjon med klobazam og valproat som tilleggsbehandling ved refraktære generaliserte tonisk-kloniske anfall hos pasienter med alvorlig myoklonisk epilepsi i tidlig barndom (SMEI, Dravets syndrom) der anfallene ikke er tilstrekkelig kontrollert med klobazam og valproat.

 

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​ 

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Stiripentol (Diacomit) innføres til bruk ved epilepsi.

    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​